कार्यक्रमाचे फोटो

२०१९ पालखी उत्सावातील विविध कार्यक्रमाचे फोटो

२०१८ पालखी उत्सावातील विविध कार्यक्रमाचे फोटो