पालखी उत्सावातील फोटो

श्री स्वामींच्या पालखी सोहळ्यातील विविध कार्यक्रमाची क्षणचित्रे