'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो, वर्ष 2015 - 2023