श्री स्वामीसमर्थ औंध' पुरस्कार श्री भानुप्रताप बर्गे, सहा. पोलीस आयुक्त (ए. टि. एस.) यांना प्रदान करताना

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामीसमर्थ औंध' पुरस्कार श्री भानुप्रताप बर्गे, सहा. पोलीस आयुक्त (ए. टि. एस.) यांना प्रदान करताना
पुरस्कार वर्ष
2020