श्री स्वामींचा पालखी सोहळा

पालखी फोटो
श्री स्वामींचा पालखी सोहळा- फोटो