बुधवार ८ फेब्रुवारी २०२३

दिनांक
वार
बुधवार
फोटो
कार्यक्रम
वेळ

सायंकाळी ५.०० ते ६.००

कार्यक्रम

भजन 

वक्ते

स्थळ- भीमसेन जोशी नाट्यगृह औंध, पुणे ४११००७
सौ. येवले ताई आणि सहकारी