स्वामी समर्थ महाराज प्रकटदिन प्रसंगी आरती करताना

प्रकटदिन फोटो
स्वामी समर्थ महाराज प्रकटदिन प्रसंगी आरती करताना
प्रकटदिन वर्ष
2019