श्री स्वामी समर्थ औंध पुरस्कार कार्यक्रम प्रसंगी स्वागतगीत सादर करताना विद्यार्थिनी

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
श्री स्वामी समर्थ औंध पुरस्कार कार्यक्रम प्रसंगी स्वागतगीत सादर करताना विद्यार्थिनी
पुरस्कार वर्ष
2019