श्री माशेलकर सह श्री हणमंतराव गायकवाड व श्री पाटील कार्यक्रम स्थळी येताना

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
श्री माशेलकर सह श्री हणमंतराव गायकवाड व श्री पाटील कार्यक्रम स्थळी येताना
उत्सव वर्ष
2019