सौ. वेदांती भागवत यांचा सत्कार करताना वीणा फडके

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
सौ. वेदांती भागवत यांचा सत्कार करताना वीणा फडके
उत्सव वर्ष
2019