ज्येष्ठ ऍड भास्करराव आव्हाढ, श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठान औंध पुरस्कार व मानपत्र स्वीकारताना, ५ मार्च २०१८

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
ज्येष्ठ ऍड भास्करराव आव्हाढ, श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठान औंध पुरस्कार व मानपत्र स्वीकारताना, ५ मार्च २०१८