श्री संतोष देशमुख, संतवाणी कार्यक्रमातील एक प्रसन्न भावमुद्रा, १ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
श्री संतोष देशमुख, संतवाणी कार्यक्रमातील एक प्रसन्न भावमुद्रा १ मार्च २०१८