भजन, स्वरगंधा- शैलजा दामले, १ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
भजन, स्वरगंधा- शैलजा दामले, १ मार्च २०१८