स्वामी वंदना कार्यक्रम स्नेहबंध ग्रुप, ३ मार्च २०१८

पालखी उत्सवातील कार्यक्रमाचे फोटो
स्वामी वंदना कार्यक्रम स्नेहबंध ग्रुप, ३ मार्च २०१८