कार्यक्रमाचे फोटो

२०१९ पालखी उत्सावातील विविध कार्यक्रमाचे फोटो

स्वामी समर्थ महाराज प्रकटदिन २०१९ फोटो

२०१८ पालखी उत्सावातील विविध कार्यक्रमाचे फोटो